Tuntutan Insurans Kenderaan
Tuntutan Insurans Kenderaan

Apabila kenderaan yang diinsuranskan terlibat dalam kecelakaan, tuntutan insurans kereta tersebut selalunya akan ditangguhkan. Ia bergantung kepada senario atau situasi bagaimana kenderaan tersebut mengalami kerosakan. Tidak ada sesiapa yang mahu terlibat dalam kemalangan. Tetapi kadangkala berlaku juga perkara yang tidak diingini. Mungkin kereta anda terlibat dalam kemalangan yang tidak melibatkan kehilangan nyawa, tetapi ia merupakan pelanggaran yang teruk atau kereta anda dicuri. Dalam keadaan seperti inilah ‘insurans’ yang selalu membuatkan anda merungut untuk membelinya akan memberikan manfaat yang besar. Sama ada kereta anda dicuri, atau terlibat dalam kemalangan (tidak kira siapa yang bersalah), perkara pertama yang akan diberi perhatian adalah…

Fincrew

www.fincrew.my or Financial Crew was founded in 2020 to help every Malaysian find the best insurance in Malaysia for their needs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store