Langkah Yang Perlu Diambil Jika Kereta Anda Dirosakkan Oleh Perusuh

Langkah Yang Perlu Diambil Jika Kereta Anda Dirosakkan Oleh Perusuh

1. Melarikan Diri

2. Kereta Dibakar

3. Buat Laporan Polis

4. Buat Tuntutan Kepada Syarikat Insurans

5. Boleh Membuat Tuntutan Kepada Perusuh

--

--

Fincrew financial marketplace enables customers to compare and apply auto insurance, office insurance, gadget insurance, travel insurance, car extended warranty

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store